Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a www.surftabor.hu oldallal kapcsolatban kezelt személyes adatokkal (a továbbiakban: Személyes Adat) kapcsolatban tájékoztatja az érintettet (a továbbiakban: Érintett) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján.

1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő cégneve: Balatonőszöd Surf Klub Sportegyesület (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye: 8637 Balatonőszöd, Szabadság utca 72.
Telephely: 8637 Balatonőszöd, Szabadság utca 72.

Nyilvántartási száma: 14-02-0004667

Adószáma: 19314112-1-14
E-mail címe: [email protected]
Telefonszáma: +36702851770
Honlap: https://surftabor.hu

 

2. AZ ÉRINTETT ADATAINAK KEZELÉSE

2.1. Az érintettek köre
Az Adatkezelő az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezelik: a honlapra látogatók.
2.2. A kezelt személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelő az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

 • vezeték- és keresztnév
 • e-mail cím
 • lakcím vagy kézbesítési cím
 • szállítási cím
 • telefonszám

A kezelt személyes adatokat az Érintett a fenti internetes felület útján bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.
2.3. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
Az Adatkezelés célját a beérkezett panaszok kivizsgálása, az Adatkezelő vagyonának védelme, illetve személyi- és vagyonbiztonsága, kapcsolattartás, vagy Vásárló beazonosítása.
Az Adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése, teljesítése, jogos érdek, jogi kötelezettség vagy az Érintett hozzájárulása.
A Személyes Adatok tárolásának (megőrzésének) ideje a Hozzájárulás megadásától számított 2 év).
2.3.1 A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése és a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítése a Személyes Adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a továbbiakban: “Szerződés“) megkötésének előkészítése és teljesítése érdekében szükséges.
A Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) és az abban hivatkozott dokumentumok rögzítik.
A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:

 • az Érintett elérhetőségi adatait a Szerződés előkészítése és teljesítése során történő kapcsolattartás céljából kezeli; a személyes adatok alapján az Érintettet azonosítja stb.

Tekintettel arra, hogy a fenti Személyes Adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a Szerződés kötését előkészíteni, és a Szerződést megkötni és teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles a Személyes Adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni.
A szerződéskötés elmaradása, illetőleg a Szerződés megszűnése esetén az Adatkezelő a Személyes Adatokat nem törli, hanem a 2.3.5 pontban megjelölt célból és jogalapon megőrzi. Kivételt képeznek ez alól a személyes adatok, melyeket az Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg a szerződéses jogviszony megszűnésével egyidejűleg töröl.
2.3.2 Jogi kötelezettség teljesítése
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli: az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítésére 8 évre.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, amely szerint “[a] könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettsége, a Személyes Adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.
2.3.3 Az Adatkezelő és harmadik fél jogos érdeke
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi jogos érdekek alapján a következő célból és időtartamban kezeli: 8 év.
Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti Adatkezelés az Adatkezelő jogos érdeke, a Személyes Adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását].
2.3.4 Az Érintett hozzájárulása
A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulást az Érintett

 • más nyilatkozatoktól elkülönítetten a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésben, vagy
 • a Tájékoztatóhoz csatolt külön nyilatkozatban
 • [amennyiben egyéb módon, pl. bizonyos online felületen keresztül, történt a hozzájáruló nyilatkozat megadása, annak pontos és igazolható meghatározása szükséges].

A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.
A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.
2.3.5 A Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme
Az Érintettnek a 2.3.1 pont értelmében a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a Szerződés megszűnését követően nem törölt Személyes Adatait az Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a Szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi.
A jelen pont szerinti Adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén. Az adatkezelés elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.
2.4. Egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés joga, beleértve a profilalkotást
Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

3. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi személyek, illetve szervezetek részére továbbítja: könyveléssel és tárhely-szolgáltatással megbízott cég.

4. AZ ÉRINTETT JOGAI

4.1 A hozzáféréshez való joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen Adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az Adatkezelés céljai az adott Személyes Adat vonatkozásában,
 • az érintett Személyes Adat kategóriái,
 • azon címzettek kategóriái, akinek az Érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
 • az Érintett Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen),
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.
Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.
Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.
4.2 A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó Személyes Adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a Személyes Adatok kiegészítését kérni.
A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára.
Az Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.
Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett Személyes Adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
4.3 A törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Érintett által megjelölt Személyes Adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 • az Adatkezelő a Személyes Adatot az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló Adatkezelés tekintetében tiltakozik az Adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 • az Adatkezelő a Személyes Adatot jogellenesen kezelte,
 • az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az Adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt Személyes Adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a Személyes Adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett Személyes Adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e Személyes Adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.
Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
Az Adatkezelő nem köteles a Személyes Adatok törlésére abban az esetben, ha az Adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 • a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített Személyes Adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
 • közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó Személyes Adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
 • az Adatkezelő a Személyes Adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,
 • az Adatkezelő számára az Adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló Adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az Adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett Személyes Adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
4.5 A tiltakozáshoz való jog
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.
Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az Adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.
Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 • az Adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 • az Adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

4.5.1 A tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén
Az Érintett az Adatkezelő által folytatott direkt marketing tevékenységek esetén jogosult tiltakozni Személyes Adatainak ezen célból történő kezelése ellen, az egyéb jogos érdeken alapuló Adatkezeléssel ellentétben azonban a tiltakozás nyomán az Adatkezelőnek nem áll módjában mérlegelni, hogy az Érintett tiltakozása esetén mégis folytathatja-e az adatkezelést.
Amennyiben az Érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a továbbiakban az Érintett adatait az Adatkezelő ezen célból tovább nem kezelheti.
4.5.2 Profilalkotás
Profilalkotás során az Érintettekre vonatkozó személyes jellemzőket valamilyen automatizált módszerrel értékelik ki. Az ilyen értékelések felhasználhatók például az Érintett munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzőinek elemzésére vagy előrejelzésére.
A tiltakozás joga kiterjed a jogos érdeken alapuló profilalkotásra, mint sajátos adatkezelési műveletre is. Amennyiben pedig direkt marketing célból kerül sor profilalkotásra, úgy az Érintett tiltakozása nyomán a Személyes Adatain alapuló profilalkotással is haladéktalanul fel kell hagyni.
4.6 Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Az adathordozhatósághoz való jog azon Személyes Adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

 • az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
 • az Adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a Személyes Adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt Adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.
Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.
Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.
4.7 Egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés joga, beleértve a profilalkotást
Az Érintett jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az Érintett nem jogosult kérni az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya alóli mentesítését, ha a döntés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy a döntés meghozatalát európai uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé vagy ha a döntés az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Amennyiben az automatizált Adatkezelés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy az Érintett hozzájárulásán alapul, akkor az Érintettet megilleti az a jog, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
Az Adatkezelő Adatkezelései során mindent megtesz a Személyes Adatok különleges kategóriáiba tartozó adatok automatizált döntéshozatalba történő bevonásának elkerülésére. Amennyiben azonban ez nem elkerülhető, akkor a Személyes Adatok különleges kategóriái vonatkozásában kizárólag akkor végezhető automatizált döntéshozatal, ha az Adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul vagy jelentős közérdek miatt szükséges európai uniós vagy tagállami jog alapján és az érintetti jogok védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
4.8 Jogorvoslathoz való jog
4.8.1 Panasztételhez való jog
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi Személyes Adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: https://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]
Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.4.8.2 A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)
Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a Személyes Adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az Adatkezelővel mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.
Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.
4.8.3 Egyéb igényérvényesítési lehetőség
Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.5. EGYÉB RENDELKEZÉSEKAbban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a Tájékoztató 4.1 – 4.6 pontok szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet [a honlapon való közzététel, postai levelezés stb.] útján a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal értesíti.

További Információk

Sütik használata:

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

Látogatottsági statisztika:

Jelen weboldal a Google Inc. (“Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett “sütiket” (cookies), az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.

A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt:https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Szerzői jogok:

A honlap tartalma (szövegek, képek, animációk, videók) a Surftabor, Balatonőszöd Surf Klub tulajdonát képezik, valamint a szerzői jog védelme alatt állnak. A weboldal bármely tartalmi eleme a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem felhasználható.

IP Címek:

A látogatók IP címét anonymizált módon tárolja rendszerünk.

FOGYASZTÓVÉDELMI INFORMÁCIÓK

I. A fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyes ellenırzési szempontok részletezése során példálózó jelleggel összefoglalásra került, hogy az adott ellenırzési szempont vonatkozásában mi tekinthetı jogszerő. Az Ektv. szerint a szolgáltatónak az Ektv. 4. §-ában meghatározott adatokat elektronikus úton, közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhetı módon kell közzétennie. Az Ektv. mellett a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szabályozza a szerzıdéskötést megelızı tájékoztatási kötelezettséget. Az elızetes tájékoztatás kötelezı elemeit közérthetıen és pontosan, az igénybe vett távközlı eszköznek megfelelı módon köteles eleget tenni. Az Ektv. és a Korm. rendelet alapján a weblapnak elızetesen tájékoztatni kell a fogyasztót: 1. a szolgáltató személyérıl, 2. az elektronikus szerzıdés megkötésérıl, 3. a szerzıdés tartalmáról és teljesítésérıl, 4. az egyes termékek tekintetében kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról, 5. a panaszkezelési és vitarendezési mechanizmusokról, 6. egyéb elızetes tájékoztatási kötelezettségekrıl. Az alábbiakban részletesen ismertetjük, hogy az egyes pontokon belül milyen jogszabályi elıírásoknak kell megfelelniük a webáruházaknak. 1. Az elızetes tájékoztatási kötelezettség a szolgáltató személyére vonatkozóan Bármely távértékesítési szerzıdés megkötése elıtt a gazdálkodó szervezetnek a saját jogalanyiságára vonatkozó adatokat kell megismerhetıvé tennie a fogyasztók általi beazonosíthatósága érdekében, hiszen a szerzıdéskötés során a fogyasztó nem kerül közvetlenül kapcsolatba a kereskedıvel, nem tud meggyızıdni annak tényleges létezésérıl. A fogyasztónak egy internetes oldalra való belépéskor tudnia kell, hogy – amennyiben szerzıdéskötésre határozza el magát – mely kereskedıvel fog kapcsolatban állni, aki a szerzıdést teljesíteni fogja. Ezek a honlapon közzétett adatok megkönnyítik a fogyasztók számára a szolgáltatóval történı kapcsolatfelvételt és a fogyasztó esetleges jogérvényesítését. a) Az elızetes tájékoztatási kötelezettség a szolgáltató nevére vonatkozóan Jogszerő a teljes vagy rövidített cégnév, egyéni vállalkozói megnevezés megjelölése. b) Az elızetes tájékoztatási kötelezettség a szolgáltató székhelyére vagy címére vonatkozóan Ezt a követelményt írja elı a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének c) és d) pontja is. 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 2 – Jogszerő a szolgáltató cégjegyzék szerinti székhelyérıl, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásban megjelölt címrıl szóló tájékoztatás. Megjegyzendı, hogy a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének d) pontja a következık szerint fogalmaz: távollévık között kötött szerzıdés megkötését megelızıen a vállalkozás köteles világosan és közérthetı módon tájékoztatni a fogyasztót a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címérıl, és annak a vállalkozásnak a postai címérıl, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott címtıl eltér. c) Az elızetes tájékoztatási kötelezettség a szolgáltató e-mail címére és egyéb elérhetıségére vonatkozóan Az e-mail cím kötelezı feltüntetése mellett a szolgáltató köteles a kapcsolattartásra szolgáló egyéb elérhetıségi lehetıségeirıl is tájékoztatni a fogyasztót, hiszen az Ektv. több kapcsolattartásra szolgáló adatot említ; ezt szabályozza a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének c) és d) pontja is. Az egyéb elérhetıségi adatok körében a telefonszám vagy a honlapon keresztül kitölthetı elektronikus bejelentılap, formanyomtatvány fogadható el. Lényeges utalni e körben a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének c) pontjára, amelynek értelmében a vállalkozás köteles tájékoztatást nyújtani a telefonszámáról és a telefaxszámáról, amennyiben azzal rendelkezik. Jogszerő a szolgáltató kereskedelmi gyakorlata, ha az e-mail cím feltüntetése mellett megadja telefonszámát vagy egy elektronikus bejelentılapot biztosít (amennyiben telefonszámmal nem rendelkezik) a fogyasztók számára a kapcsolatfelvétel érdekében. d) Az elızetes tájékoztatási kötelezettség a szolgáltatót regisztráló hatóság megnevezésére és a regisztrációs számra vonatkozóan A gazdálkodó szervezetek a cégbíróságok által a cégjegyzékbe történı bejegyzéssel jönnek létre. Az egyéni vállalkozók tevékenységének megkezdése bejelentés köteles. Ezen felül a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény értelmében a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltétele az erre irányuló szándéknak a jegyzıhöz történı bejelentése. Jogszerő, ha a gazdálkodó szervezet szolgáltató feltünteti honlapján a cégjegyzéket vezetı törvényszék cégbíróságának megnevezését és a cégjegyzék számát, egyéni vállalkozó esetén pedig az egyéni vállalkozóról és egyéni cégrıl szóló 2009. évi CXV. törvény (Ev. Törvény) 3/A. § (1) bekezdése alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala megnevezését és az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát. Tekintettel arra, hogy az Ev. törvény 10. § (1), illetve (5) bekezdései értelmében az egyéni vállalkozói igazolvány megléte az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, az egyéni vállalkozói igazolvány szám feltüntetésének elmulasztása nem jogsértı. Jogszerően jár el továbbá a gazdálkodó szervezet és az egyéni vállalkozó, amennyiben a fentieken kívül feltünteti a kereskedelmi nyilvántartást vezetı jegyzı megnevezését, valamint nyilvántartási számát. Tekintettel arra, hogy az Ektv. megfogalmazása alapján a fentiekkel összhangban nem követelhetı meg gazdálkodó szervezetek esetében a cégjegyzékszám és a kereskedelmi nyilvántartási szám, egyéni vállalkozók esetében pedig az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám és a kereskedelmi nyilvántartási szám egyidejő 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 3 – feltüntetése, ezek bármelyikének a honlapon történı feltüntetésével eleget tesz a szolgáltató adatközlési kötelezettségének. e) Az elızetes tájékoztatási kötelezettség a szolgáltató tevékenységének engedélyezésére vonatkozóan Fıszabály szerint önmagában a webáruházak mőködése és tevékenysége – összhangban az Ektv. 3. §-ában meghatározott, elızetes engedélyezési kötelezettséget kizáró rendelkezésekkel – nem tartozik engedélyezési kötelezettség alá. Amennyiben egyes termékek forgalmazásához általánosságban, azaz a kereskedelem hagyományos (offline) formája esetén is hatósági engedély szükséges, ezekkel az engedélyekkel természetesen a webáruháznak is rendelkeznie kell. Jogszerő, ha az engedélyköteles tevékenységet végzı szolgáltató honlapján feltünteti a tevékenységét engedélyezı hatóság nevét és az engedély számát. f) Az elızetes tájékoztatási kötelezettség a szolgáltató adószámának feltüntetésére vonatkozóan Jogszerő, ha a szolgáltató honlapján feltünteti magyar vagy európai uniós adószámát. g) Az elızetes tájékoztatási kötelezettség a magatartási kódexre vonatkozóan A valamilyen magatartási kódexhez csatlakozott szolgáltatók kötelesek honlapjukon külön erre a körülményre is utalni [Ektv. 5. § (2) bekezdés e) pont és Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés o) pont]. Amennyiben a szolgáltató önkéntesen alávetette magát egy ilyen szabályzat rendelkezéseinek, és adott esetben a jogszabályi kötelezettségek mellett a fogyasztókkal szemben többletvállalásokat is teljesít, a honlapon közzé kell tenni az erre vonatkozó adatokat, továbbá hogy az elektronikus úton hol férhetı hozzá, valamint tájékoztatni kell a másolatkérés módjáról. h) Elızetes tájékoztatási kötelezettség a tárhelyszolgáltató adataira vonatkozóan A szolgáltató köteles továbbá közzétenni a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetıségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevıkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegébıl adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetıek. Valamennyi szolgáltató köteles annak a tárhelyszolgáltatónak a székhelyére, telephelyére, elérhetıségére vonatkozó adatokat feltüntetni, amely számára tárhelyet biztosít, és az igénybe vevı által biztosított információt tárolja kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegébıl adódóan az említett adatok egyébként is megismerhetıek. Az elérhetıséggel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség az igénybe vevıkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címre vonatkozik. Jogszerő, ha a szolgáltató legalább a tárhelyszolgáltató székelyhét, telephelyét (ha van) és e-mail címét feltünteti. 2. Az elızetes tájékoztatási kötelezettség az elektronikus szerzıdés megkötésére vonatkozóan a) Az általános szerzıdési feltételekrıl szóló elızetes tájékoztatás 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 4 – A szolgáltató köteles az Ektv. 5. § (1) bekezdése értelmében a honlapján a szerzıdések megkötésére és teljesítésére vonatkozó, a szolgáltató által elıre, egyoldalúan és több szerzıdés megkötésének céljából meghatározott Általános Szerzıdési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) megjeleníteni és annak tárolását a fogyasztó számára biztosítani annak érdekében, hogy a fogyasztó számára is bizonyítható módon rendelkezésre álljon a szerzıdéskötés után az adott jogügyletre vonatkozó szerzıdéses feltételekrıl és jogszabályi rendelkezésekrıl szóló tájékoztatás. Az ÁSZF tárolhatósága biztosított, ha a fogyasztó • a honlap tartalmát teljes egészében lementheti számítógépére (mentés lehetısége biztosított), illetve • a honlap teljes tartalmát kinyomtathatja (kinyomtatás lehetısége biztosított), vagy • az ÁSZF-et egy külön fájlformátumban (“pdf” vagy “doc”) letöltheti számítógépére (letöltés lehetısége biztosított). b) A szerzıdéskötés technikai feltételeirıl szóló elızetes tájékoztatás Tekintettel arra, hogy a webshopok a legtöbbször speciális elektronikus formanyomtatványokat, az online valóságban esetleg járatlan fogyasztó számára idegen technikai megoldásokat alkalmaznak, az Ektv. 5. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatónak egyértelmően kell az igénybe vevıt (fogyasztót) tájékoztatnia a megrendelés elküldését (azaz az ajánlattételt) megelızıen az elektronikus szerzıdéskötéshez kapcsolódó alapvetı tudnivalókról. Az elektronikus szerzıdéskötés lépéseirıl szóló tájékoztatás körében: Jogszerő a virtuális bevásárlás folyamatának [Ektv. 5. § (2) bek. a) pont] összefoglalása, amely magába foglalja az elızetes regisztrációról, a katalógusban való böngészésrıl, a termékek kiválasztásáról és kosárba helyezésérıl, a kosár tartalmának frissítésérıl és törlésérıl, a teljesítési és szállítási feltételek kiválasztásáról, a pénztárban való fizetésrıl, a megrendelés (a fogyasztó ajánlatának) leadásáról, valamint a szolgáltató Ektv. 6. § (2) bekezdése szerinti visszaigazolásról szóló tájékoztatást is. c) A szerzıdés alakiságára, iktatására és utólagos hozzáférhetıségére vonatkozó elızetes tájékoztatás Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések (elektronikus megrendelılapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás (egy ikonra klikkelés) formájában tett jognyilatkozatnak minısülnek. Jogszerő, ha a szolgáltató tájékoztat arról, hogy a szerzıdés írásba foglalt szerzıdésnek minısül-e, valamint arról, hogy a szerzıdés iktatásra kerül-e, továbbá a szerzıdés esetleges utólagos hozzáférhetıségérıl is [Ektv. 5.§ (2) bekezdés b) pont]. d) Az adatbeviteli hibák kijavításáról szóló elızetes tájékoztatás Jogszerő az adatbeviteli hibák (“félrekattintások”) ajánlattételt megelızı azonosításának és kijavításának technikai eszközeirıl nyújtott tájékoztatás [Ektv. 5. § (2) bekezdés c) pont] annak orvoslására, ha a fogyasztó tévedésbıl vagy téves tartalommal küldi meg a szerzıdés megkötésére irányuló nyilatkozatát. e) A szerzıdés nyelvérıl szóló elızetes tájékoztatás A szerzıdéskötés lehetséges nyelveirıl való tájékoztatás [Ektv. 5. § (2) bekezdés d) pont] például idegen nyelvő honlapon, határon átnyúló ügyleteknél bírhat jelentıséggel, de 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 5 – ennek hiányában, kizárólag magyar fogyasztókat kiszolgáló webáruházak esetén is kifejezetten utalni kell arra, hogy a szerzıdés nyelve a magyar. Jogszerő, ha a szolgáltató tájékoztat arról, hogy a szerzıdés nyelve a magyar (vagy bármely más nyelv). 3. Az elızetes tájékoztatási kötelezettség a szerzıdés tartalmára és teljesítésére vonatkozóan a) Elızetes tájékoztatási kötelezettség a termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól A vállalkozásnak a webáruház honlapján tájékoztatnia kell a fogyasztókat a szerzıdés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól (pl.: méret, szín, vagy súly), az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelı mértékben [Korm. rendelet. 11. § (1) bekezdés a) pont]. A fogyasztó a kiválasztott terméket kizárólag a honlapon közzétett fényképen látja, így szükséges, hogy a szolgáltató egy megfelelı tartalmú, specifikus termékleírást is közzétegyen. Ez az adott árutól függ, ide tartozik minden, a kereskedelmi forgalomban lényegesnek tekintett, valamint az áru értékét meghatározó tulajdonság. Jogszerő, ha a szolgáltató a szerzıdés tárgyának lényeges jellemzıirıl tájékoztatást ad. b) Az áru vagy szolgáltatás ellenértékérıl szóló elızetes tájékoztatás Az elektronikus kereskedelemben érvényesülı árfeltüntetési szabályok megegyeznek az “offline-analóg” világban alkalmazandó elıírásokkal, így a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 14. § (1) és (5) bekezdései alapján a fogyasztót a webáruház honlapján tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról. Az ellenszolgáltatásra, az ellenértékre vonatkozó árfeltüntetési szabályokat az online kereskedelemre vonatkozóan a Korm. rendelet is nevesíti. A 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint a vállalkozás a szerzıdés megkötését megelızıen köteles a fogyasztót tájékoztatni termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegérıl vagy – ha az ellenértéket nem lehet elıre ésszerően kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülı valamennyi költségrıl (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségrıl). Ha ezen költségeket nem lehet ésszerően elıre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésérıl, hogy további költségek merülhetnek fel. A hivatkozott jogszabályszöveg mellett, amely összhangban áll az Fgytv. 14. § (5) bekezdésével, a szolgáltatónak a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM rendelet (Ár rendelet) 4. §-át (egységár feltüntetése) is be kell tartania. Az elızetes és pontos árfeltüntetés biztosítja a fogyasztó tájékoztatáshoz való jogát, hogy a megvásárolni kívánt áru költségelemeit megismerve a webáruház kínálatát más kínálattal is összehasonlíthassa, és így valós információk birtokában hozhassa meg ügyleti döntését. c) Az ellenértéken felüli (járulékos) költségekrıl szóló elızetes tájékoztatás A fogyasztónak a távértékesítési szerzıdés megkötése elıtt teljes körő ismerettel kell rendelkeznie arról is, hogy az áru vagy szolgáltatás ellenértékén kívül milyen egyéb fizetési kötelezettség terheli majd a szerzıdés teljesítése során. A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a szolgáltatónak már a honlapon egyértelmően és 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 6 – átláthatóan kifejezetten utalnia kell a szállítási és esetlegesen a csomagolásért felszámított költségekre is, hogy a fogyasztó ezekkel a többlet anyagi terhekkel elıre számolhasson. Továbbá tájékoztatni kell a fogyasztót az ellenértéken felül felmerülı valamennyi költségrıl (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségrıl), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerően elıre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésérıl, hogy további költségek merülhetnek fel. Jogszerő a szolgáltató kereskedelmi gyakorlata, ha • a webáruház honlapján a mindenkor aktuális postai vagy futárszolgálati – a megrendelt termékek súlya alapján meghatározott – díjszabást közzéteszi, vagy • a webáruház honlapján a mindenkor aktuális postai vagy futárszolgálati – a megrendelt termékek darabszáma alapján meghatározott – díjszabást közzéteszi, vagy • a szállítási költséget rendelési összeghatártól függıen határozza meg, vagy • szállítási költségátalányt tüntet fel. d) A teljesítés (fizetés, szállítás) feltételeirıl szóló elızetes tájékoztatás A járulékos költségekrıl szóló tájékoztatáshoz szorosan kapcsolódik a teljesítés egyéb feltételeirıl való, a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti adatszolgáltatás. Jogszerő a szolgáltató kereskedelmi gyakorlata, ha • a szállítási feltételek között minimális rendelési összeghatárt határoz meg a költségek csökkentése érdekében; • a fizetési feltételek alapján a fogyasztó kizárólag elıreutalással egyenlítheti ki a termék árát és a szállítási költséget; • a teljesítési módok körében postai kiszállítást, futárszolgálati kiszállítást vagy személyes átvételt lehetıvé tesz, és arról/azokról elızetesen tájékoztat; • a fizetési módok körében utánvételes vagy átutalással történı fizetést, esetlegesen áruhitel igénybevételt lehetıvé tesz, és arról/azokról elızetes tájékoztat. 4. Elızetes tájékoztatási kötelezettség a kellékszavatosság és termékszavatosságra, jótállásra vonatkozóan A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének m) és n) pontjai értelmében a vállalkozásnak tájékoztatnia kell a fogyasztót a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségrıl, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeirıl. a) A Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése értelmében a kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás fogalmakat pontosan és megfelelıen kell használni, úgy hogy a fogalmak közötti különbség a fogyasztó számára világos és egyértelmő legyen. Jogszerő, ha a fogalmakat pontosan és megfelelıen használja a vállalkozás, a jogintézmények közötti különbséget a fogyasztó számára világossá és egyértelmővé teszi, továbbá ha a Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatót használja. b) Megjegyzés: a termékszavatosság jogintézményét az új Ptk. vezette be. c) Kötelezı jótállás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkeknél (pl.: mőszaki cikkek) a jótállási rendelet elıírásait célszerő az írásbeli megerısítésben megfelelı módon összefoglalni. Jogszerő, ha a tájékoztatás tartalmazza 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 7 – • a fogyasztót megilletı garanciális jogokat, • az 1 éves jótállási határidıt, • a jótállási jegy szerepét, valamint • utalást arra, hogy a kötelezı jótállás megléte nem érinti a fogyasztó törvénybıl eredı egyéb (például szavatossági) jogait. 5. Elızetes tájékoztatási kötelezettség panaszkezelésre és vitarendezési mechanizmusra vonatkozóan A panaszkezelés módjáról is elızetesen kell tájékoztatni a fogyasztót [Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének h) pontja]. A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének v) pontja továbbá elıírja a vállalkozás számára, hogy a jogszabályi elıírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelezı peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetıségérıl, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról tájékoztassa a fogyasztót. E körben fontos utalni az Fgytv. 29 . § (11) bekezdésére, amely alapján a vállalkozást a békéltetı testületi eljárásban együttmőködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidın belül válasziratát megküldeni a békéltetı testület számára. Az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltetı testületet mőködtetı kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttmőködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelı írásbeli egyezségkötés lehetıségének felajánlására terjed ki. Figyelemmel tehát az Fgytv. alapján a vállalkozásokat békéltetı testületi eljárásban terhelı együttmőködési kötelezettségre, a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének v) pontja tekintetében elmondható, hogy létezik a vállalkozás részére kötelezı alternatív vitarendezést elıíró jogszabályi rendelkezés. A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének w) pontja írja elı a vállalkozás számára az arra vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget, hogy a békéltetı testülethez fordulás lehetıségérıl, továbbá a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltetı testület nevérıl és székhelyének postai címérıl informálja a fogyasztókat. Az Fgytv. 17/ A. § (1)-(2) bekezdései elıírják továbbá, hogy a vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a) a székhelyérıl, b) a panaszügyintézés helyérıl, ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével, c) a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint d) a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. § szerinti ügyfélszolgálatának levelezési címérıl és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címérıl, illetve internetes címérıl, telefonszámáról. A tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltetı testületekhez való fordulás lehetıségére, valamint tartalmaznia kell a békéltetı testület székhelyét, telefonos elérhetıségét, internetes elérhetıségét és levelezési címét. A békéltetı testületekrıl történı tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetıen és könnyen elérhetı módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkezı vállalkozás esetén a honlapon, honlap hiányában az általános 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 8 – szerzıdési feltételekben, általános szerzıdési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon. Amennyiben a webáruház üzlettel rendelkezik, az elızıek szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni az üzletben. A fentiek alapján jogszerően jár el a vállalkozás, ha valamennyi békéltetı testület elérhetıségérıl tájékoztatást ad. Ezen felül az 524/2013/EU rendelet 14. cikke az alábbiakat írja elı: (1) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerzıdésekben érintett kereskedıknek, valamint az Unióban letelepedett olyan online piacoknak meg kell jeleníteniük a honlapjukon az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. Ennek a linknek a fogyasztók számára könnyen elérhetınek kell lennie. Az online adásvételi vagy szolgáltatási szerzıdésekben érintett, az Unióban letelepedett kereskedıknek meg kell adniuk az e-mail címüket is. (2) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerzıdésekben érintett azon kereskedıknek, akik kötelesek egy vagy több alternatív vitarendezési fórumot igénybe venni a fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, vagy erre kötelezettséget vállalnak, tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az online vitarendezési platform létezésérıl, valamint arról a lehetıségrıl, hogy az online vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket kell megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot e-mailben teszik, akkor az adott emailben. Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy szolgáltatási szerzıdés általános feltételei között is. Jogszerő tehát, ha a vállalkozás a link elhelyezésén túlmenıen tájékoztatást ad az online vitarendezési platform létezésérıl, valamint arról, hogy az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerzıdésekbıl eredı fogyasztói jogviták rendezéséhez. 6. Egyéb elızetes tájékoztatási kötelezettségek A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében szerzıdéskötés elıtt a vállalkozásnak – az elızıekben kifejtetteken túl – az alábbiakról kell tájékoztatnia a fogyasztót: n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról; p) határozott idıre szóló szerzıdés esetén a szerzıdés idıtartamáról, határozatlan idıre szóló szerzıdés esetén a szerzıdés megszüntetésének feltételeirıl; q) a határozott idıre szóló olyan szerzıdés esetén, amely határozatlan idıtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeirıl, és az így határozatlan idıtartamúvá átalakult szerzıdés megszüntetésének feltételeirıl; r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerzıdés szerinti legrövidebb idıtartamáról; s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendı vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeirıl; t) a digitális adattartalom mőködésérıl, valamint az alkalmazandó mőszaki védelmi intézkedésrıl; u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttmőködési képességérıl a vállalkozástól ésszerően elvárható ismereteknek megfelelıen. 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 9 – A fenti információkról természetesen csak abban az esetben várható el a tájékoztatás adása, amennyiben azok relevánsak az adott webáruház vonatkozásában, vagyis például a t) és az u) pont szerinti tájékoztatás akkor szükséges, ha a vállalkozás digitális adattartalmat árul. Figyelemmel arra, hogy a cél, egy klasszikus (minta)webáruház létrehozása, a jelen pontban felsoroltak közül feltehetıen csak az r) és az s) pontokban megjelölt szempontok nem lesznek relevánsak. II. Az elállási és felmondási jog A vállalkozás a szerzıdés megkötését megelızıen, világosan és közérthetı módon köteles a fogyasztót tájékoztatni az elállási vagy felmondási jogával kapcsolatban, melynek szabályait a Korm. rendelet 20-29. § rendelkezései állapítják meg. Az elállási vagy felmondási jog a fogyasztó oldalán fennálló információhiányt hivatott kompenzálni. Internetes vásárlás során ugyanis a fogyasztó a terméket illetıen számottevıen kevesebb információhoz jut – például amiatt, hogy a termék állagát, méreteit, esztétikai minıségét nem tudja megvizsgálni -, mint ha a szerzıdést személyesen, a vállalkozás üzletében kötné meg. 1. A felmondási és elállási jog természetérıl A felmondási jog a fogyasztót (a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén) kizárólag szolgáltatásnyújtásra irányuló szerzıdések vonatkozásában illeti meg. Szolgáltatás esetén a szerzıdés megkötésének napjától, míg termék adásvételére irányuló szerzıdés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatóak. Elállási jog termék vásárlása esetén illeti meg a fogyasztót, ezen jogával élve a fogyasztó a szerzıdést egyoldalúan, visszamenıleges hatállyal szüntetheti meg. A fogyasztó az elállási jogát a szerzıdés megkötésének napja és a termék átvétele közötti idıszakban is gyakorolhatja [Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése]. Emellett a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése meghatározza azt is, hogy az átvétel napjának • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérı idıpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, • több tételbıl vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, • ha a terméket meghatározott idıszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elsı szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérı harmadik személy általi átvételének napját kell tekinteni. Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, úgy az elállási vagy felmondási idı a Korm. rendelet szerint 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerzıdés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követıen, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidı e tájékoztatás közlésétıl számított 14 nap [Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése]. A Korm. rendelet egyértelmővé teszi, hogy elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek (így a kiszállítás költségei) is visszajárnak a fogyasztó számára. A kiszállítás teljes költsége azonban nem minden esetben jár vissza a fogyasztónak, mivel a Korm. rendelet azt is leszögezi, hogy ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérı fuvarozást választ, 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 10 – akkor az ebbıl eredı többletköltséget a vállalkozás nem köteles visszatéríteni [Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése]. Ez azt jelenti, hogy ha például a fogyasztó olyan “drágább” kiszállítást választ, amely a vállalkozás által vállalt “normál” szállításnál gyorsabb, vagy a napnak csak egy meghatározott idıszakában történik, akkor elállás esetén a vállalkozás csak a “normál” szállítási díjnak megfelelı összeget köteles visszatéríteni a fogyasztó számára (extra szállítási költség tehát nem jár vissza). 2. Az elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeirıl szóló elızetes tájékoztatás A vállalkozásnak az elállási és felmondási jogot érintı alapvetı információkról kell tájékoztatást adnia. Ezek az információk az elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeit, módját, illetve következményeit érintik. A vállalkozásnak a fogyasztót megilletı elállási vagy felmondási jog körében az alábbiakról kell tájékoztatnia: 1. az elállási vagy felmondási jog gyakorlásának határidejérıl és egyéb feltételeirıl (különösen az annak gyakorlásával kapcsolatos szabályokról); 2. a Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat-mintáról; 3. arról, hogy az elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és arról, hogy a termék postai küldeményként nem küldhetı vissza; 4. arról, hogy ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerzıdés esetén a teljesítés – elállásra nyitva álló 14 napos határidın belüli – megkezdését követıen gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerő költségeit; 5. arról, ha a fogyasztót nem illeti meg az elállási vagy felmondási jog; illetve 6. azokról a körülményekrıl, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti elállási vagy felmondási szerinti jogát. [Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i)-l) pontjai, 29. §]. A vállalkozás 1-4. pontokban felsorolt tájékoztatásokat a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplı mintatájékoztató megfelelı kitöltésével is teljesítheti. A fogyasztó az elállási/felmondási jogát a Korm. rendelet 2. mellékletében található minta felhasználásával vagy az elállásra/felmondásra vonatkozó egyértelmő nyilatkozata útján gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat érvényessége nem függ konkrét formai követelmények megtartásától (még írásbeliségtıl sem), azonban a vállalkozásnak rendelkezésre kell bocsátania egy, a jogszabály által meghatározott tartalmú nyilatkozat-mintát, amely segíti a fogyasztót e jogának gyakorlásában. A vállalkozás továbbá internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára, hogy a jogszabályban biztosított elállási vagy felmondási jogát gyakorolja. Amennyiben a vállalkozás az elállás vagy felmondás gyakorlására ily módon lehetıséget biztosít, köteles tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolni a fogyasztó e nyilatkozatának megérkezését [Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése]. A Korm. rendelet lehetıségként említi, hogy a vállalkozás a honlapján keresztül is biztosíthatja az elállást a fogyasztó számára. Azonban ez nem jelenti azt, hogy az minden webáruház számára kötelezı lenne. Fontos, hogy a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jogszabály elıírásainak megfelelıen gyakorolta. Jogszerő, ha a webáruház honlapja tájékoztat az alábbiakról: 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 11 – • a fogyasztót indokolás nélküli elállási vagy felmondási jog illeti meg, amelyet erre vonatkozó egyértelmő nyilatkozata útján vagy a Korm. rendelet 2. melléklet szerinti nyilatkozat-minta útján gyakorolhat, valamint ha az elállási vagy felmondási jog gyakorlása a honlapon is biztosított, akkor a vállalkozás haladéktalanul tartós adathordozón igazolja vissza a fogyasztó nyilatkozatának megérkezését [Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontja, 20. § (1) bekezdése; 22. § (1)-(2) bekezdései]; és • a termék értékesítésére irányuló szerzıdés esetében a fogyasztó a termék kézhezvételének napjától számított 14 napon belül elállhat a szerzıdéstıl. A fogyasztó az elállási jogát a szerzıdés megkötésének napja és a termék átvétele közötti idıszakban is gyakorolhatja [Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésének a) pontja, 20. § (3) bekezdése és 21. §]; illetve • szolgáltatás nyújtására irányuló szerzıdés esetén a fogyasztó a szerzıdés megkötésének napjától számított 14 napon belül elállhat a szerzıdéstıl. Ha azonban a vállalkozás az elállási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, úgy az elállási idı 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a szerzıdés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követıen, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidı e tájékoztatás közlésétıl számított 14 nap [Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésének b) pontja, 20. § (3) bekezdése és 21. §]; és • szolgáltatás nyújtására irányuló szerzıdés esetén, ha a fogyasztó a vállalkozást arra kéri, hogy a szerzıdés teljesítését az elállásra nyitva álló 14 napos határidı lejárata elıtt kezdje meg – mely kérést a fogyasztó köteles kifejezetten közölni – (Korm. rendelet 19. §), és ezen nyilatkozat megtételét követıen a teljesítés megkezdıdik, a szerzıdés megkötésének napjától 14 napon belül a fogyasztót felmondási jog illeti meg [Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése]; valamint • a fogyasztó írásban történı elállása esetén elegendı, ha nyilatkozatát az elállási vagy felmondási határidın belül elküldi [Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése]; és • a vállalkozás a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel felmerült költségeket (kivéve az extra szállítási költséget) haladéktalanul, de legkésıbb az elállásról való tudomásszerzıdéstıl számított 14 napon belül fizeti vissza [Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése]; és • a fogyasztó kizárólag a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését és arról, hogy a termék postai küldeményként nem küldhetı vissza [Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés j) pontja és 24. § (2) bekezdése]; • a fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és mőködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredı értékcsökkenésért, illetve – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzıdés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére az elállásra nyitva álló határidı lejárata elıtt megkezdte és a fogyasztó azt követıen gyakorolja felmondási jogát – köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerő költségeit [Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének k) pontja, 25. §]; valamint • azon termékek megjelölése a II. fejezet 3. pontjának megfelelıen, amelyeknél a fogyasztó nem gyakorolhatja (vagy bizonyos feltételek fennállta esetén elveszíti) elállási jogát, feltéve, hogy értékesít olyan terméket [Korm. rendelet 29. §]. 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 12 – Jogszerő továbbá, ha a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i)-k) pontjaiban felsorolt tájékoztatások a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplı mintatájékoztató megszövegezésében szerepelnek a holnapon. Amennyiben a vállalkozás nem tájékoztat az elállási jog gyakorlásának határidejérıl, a Korm. rendelet 22. §-ában foglalt egyéb feltételeirıl, valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozatmintáról, abban az esetben az elállási határidı tizenkét hónappal meghosszabbodik. 3. Az elállási és felmondási jog hiányáról szóló elızetes tájékoztatás Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a fogyasztót, mivel a Korm. rendelet 29. §-a – a felek eltérı megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában – kizárja e jog gyakorlását az alábbi szolgáltatások és termékek vonatkozásában: a) A felmondási jog hiánya a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzıdés esetében A szolgáltatás nyújtására irányuló szerzıdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követıen, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elızetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követıen felmondási jogát elveszíti [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pont]. b) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés b) pont]. E kivételszabály kizárólag az árutızsdén forgalmazott termékekre (gabona, nemesfém, főtıolaj, tüzelıolaj, motorolaj) vonatkozik. c) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan nem elıre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elı, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmően a fogyasztó személyére szabtak [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pont]. E kivételszabály körébe a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó egyedi utasításai (az általa megadott jellemzık, szín, méret, alapanyag, díszítés stb.) alapján egyediesített módon vagy kifejezett kérésére elıállított termékek tartoznak. Ezekben az esetekben az elállási jog gyakorlásának biztosítása esetén gazdaságilag értéktelenné válna a dolog, hiszen már nem lehetne – a kizárólag a megrendelı számára értékkel bíró, a megrendelı kívánságára elıállított, személyéhez kötött, egyedi jellegő terméket – más vevı számára értékesíteni. Ebbe a körbe sorolható például az olyan webáruház, amely • ajándéktárgyakat, pólókat, bögréket a megrendelı egyedi kívánsága, az általa biztosított fotók és az általa kért szöveg alapján készít el; • a fogyasztó által készített digitális fényképek elıhívását végzi; • egyedi számítógépes szoftvereket tervez. Nem tartozik ezen kivételszabály alá, ha • a fogyasztó például egy ruhanemő megrendelésénél a saját egyedi méretadatait adja meg; • a fogyasztó egy elıre gyártott bútor megvételénél meghatározott szín és méretbeli adatokat közöl; 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 13 – • a fogyasztó kérése alapján állítják össze a számítógépet vagy notebookot (egyedi konfiguráció), hiszen a notebook elıre gyártott alkatrészekbıl áll, és arányosan csekély költségráfordítással az alkatrészek állagának sérelme nélkül, mőködıképességük megırzésével újból szétszedhetı, késıbb újra összerakható, és egy másik vevınek értékesíthetı. d) Az elállási vagy felmondási jog hiánya romlandó vagy minıségét rövid ideig megırzı termék tekintetében [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) pont]. A gyorsan romlandó termékek körébe tartoznak például a nem tartós élelmiszerek, a vágott virág és az élı növény. e) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követı felbontása után nem küldhetı vissza [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pont]. Természeténél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okokból) nem szolgáltatható vissza például • a fogkefe, a piercing, a fehérnemő, az ágymatrac; • a szexuális segédeszköz; • a higiéniai termékek (például: krémek, golyósdezodor, smink, púder); • az étrend-kiegészítık, kozmetikumok, krémek, masszázsolajak, parfümök; • feldolgozott állateledel; • kontaktlencse. Ezek visszavétele a kereskedıtıl nem várható el, ha a fogyasztó a terméket közvetlenül védı csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerő használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minısége már nem garantálható. Amennyiben a fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, elfogyasztását, tehát a terméket közvetlenül védı csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja. f) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követıen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés f) pont]. Ilyen termék lehet például az üzemanyag. g) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerzıdés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerzıdés teljesítésére csak a megkötéstıl számított harmincadik napot követıen kerül sor [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés g) pont]. Ez a pont érvényes például a spekulatív célú szerzıdések megkötését követıen hosszú idı elteltével szállított borokra, ahol az érték a piac ingadozásainak a függvénye. h) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan vállalkozási szerzıdés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgıs javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés h) pont]. 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 14 – i) Az elállási vagy felmondási jog hiánya lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követıen a fogyasztó a csomagolást felbontotta [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés i) pont]. Hang- és képfelvételek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek kapcsán a Korm. rendelet azt fogalmazza meg, hogy a fogyasztó akkor nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a csomagolást már felbontotta (felbontatlan csomagolás esetén természetesen az átvételtıl számított 14 napon belül gyakorolható az elállási jog). A csomagolás felbontása esetén ugyanis lehetıvé válik a fogyasztó számára a szerzıi jogi védelem alá esı termék használata, valamint többszörözése is, amely sértené a szerzıi jog jogosultjának érdekeit. j) Az elállási vagy felmondási jog hiánya hírlap, folyóirat és idıszaki lap tekintetében [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés j) pont]. Az elıfizetéses szerzıdések tekintetében ugyanakkor az általános szabályok szerint gyakorolható a – jövıre nézve hatályos – felmondási jog. k) Az elállási vagy felmondási jog hiánya nyilvános árverésen megkötött szerzıdések esetében [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés k) pont]. l) Az elállási vagy felmondási jog hiánya lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerzıdés, fuvarozás, személygépjármő-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidıs tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerzıdés esetében, ha a szerzıdésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidıt kötöttek ki [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pont]. m) A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, elızetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejőleg nyilatkozott annak tudomásul vételérıl, hogy a teljesítés megkezdését követıen elveszíti az elállási/felmondási jogát [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pont]. Ilyen például az internetes felületrıl megvásárolható (letölthetı) játék, zene, háttérkép, stb. III. A szerzıdéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévık között kötött szerzıdés esetén A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott információkat a vállalkozás világos és közérthetı nyelven közli a fogyasztóval, vagy azt a fogyasztó számára elérhetıvé teszi az alkalmazott távollévık közötti kommunikációt lehetıvé tévı eszköznek megfelelı módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie [Korm. rendelet 14. §]. 1. A vásárláshoz kapcsolódó további szempontok a) Nyugta, illetve számlaadási kötelezettség Az adóalany köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése értelmében – ha a törvény másként nem rendelkezik – a 2. § a) pontja szerinti termékértékesítésrıl, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje részére, ha az az adóalanytól eltérı más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni. Ugyanezen törvény 166. § (1) bekezdése szerint abban az esetben, ha az adóalany a 165. § (1) bekezdésének b) pontja szerint mentesül a számla 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 15 – kibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. b) A tartós adathordozón történı visszaigazolás meglétének és tartalmának vizsgálata Annak érdekében, hogy a fogyasztó a szerzıdéskötést követıen, egy esetleges jogvita esetén bizonyítani tudja a közte és a szolgáltató között létrejött jogügylet szerzıdéses feltételeit, továbbá, hogy tisztában legyen az ügyletükre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, a vállalkozásnak ésszerő idın belül, de termék adásvételére irányuló szerzıdés esetén legkésıbb az átadáskor tartós adathordozón (papír, USB kulcs, CD, DVD, memória kártya, számítógép merevlemeze, elektronikus levél) visszaigazolást kell adnia a fogyasztónak a megkötött szerzıdésrıl. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a Korm. rendelet által elıírt elızetes tájékoztatás elemeit, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerzıdés megkötése elıtt tartós adathordozón megadta a fogyasztónak, továbbá annak visszaigazolását, hogy amennyiben a fogyasztó a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében nyilatkozott annak tudomásulvételérıl, hogy a beleegyezésével megkezdett teljesítést követıen elveszíti indokolás nélküli elállási/felmondási jogát [Korm. rendelet 18. § a)-b) pontok]. Jogszerő a szolgáltató kereskedelmi gyakorlata, ha a visszaigazolásban tájékoztatja a fogyasztót a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározottakról. c) A fogyasztó beleegyezı nyilatkozatának visszaigazolása elızetes teljesítés esetén az írásbeli megerısítésben A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, elızetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejőleg nyilatkozott annak tudomásul vételérıl, hogy a teljesítés megkezdését követıen elveszíti elállási/felmondási jogát. 2. Jótállási jegy A vállalkozásnak a kötelezı jótállás hatálya alá tartozó termék átadásával együtt a fogyasztó részére – külön kérés nélkül – közérthetıen, egyértelmően, magyar nyelven megfogalmazott jótállási jegyet kell átadni, melyen fel kell tüntetni a jogszabály által meghatározott tartalmi elemeket. A minta-jótállási jegy a következı linken érhetı el: https://www.nfh.hu/node/7822 3. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlásakor tanúsított szolgáltatói magatartás A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján elállás vagy felmondás esetén a vállalkozó köteles a fogyasztó által kifizetett ellenszolgáltatás összegét – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket – haladéktalanul, de legkésıbb az elállásról való tudomásszerzéstıl számított 14 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó – a Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján – viseli az elállási vagy felmondási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás a termék jellegének, tulajdonságainak és mőködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredı értékcsökkenést követelheti. Nem 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 16 – felel azonban a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában elıírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget [Korm. rendelet 25. §]. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzıdés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére az elállási határidı lejárta elıtt kezdi meg a vállalkozás, de ezen határidın belül a fogyasztó a szerzıdést felmondja, úgy a vállalkozás követelheti ésszerő költségeinek megtérítését [Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének k) pontja]. A vállalkozás az alábbi jogokkal rendelkezik elállás vagy felmondás esetén [Korm. rendelet 23. § (3) és (4) bekezdései] • Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérı fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebbıl eredı többletköltségeket. • Termék adásvételére irányuló szerzıdés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettı közül a korábbi idıpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A fogyasztót az alábbi kötelezettségek terhelik elállás vagy felmondás esetén [Korm. rendelet 24-27. §-ai] • Elállás esetén a fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésıbb az elállás közlésétıl számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidıben teljesítettnek minısül, ha a fogyasztó a terméket a határidı lejárta elıtt elküldi, tehát nem kell, hogy a termék az elállási határidın belül megérkezzen a vállalkozáshoz. • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. • A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és mőködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredı értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában elıírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A fogyasztó elállási vagy felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket: a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzıdés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában elıírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy ab) a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidı lejárta elıtt; b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, elızetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidı lejárta elıtt megkezdıdjön, 2.0 verzió, frissítve: 2016.02.15. – 17 – bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejőleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételérıl, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban elıírt visszaigazolást. A fogyasztót az elállási vagy felmondási joga gyakorlásával összefüggésben az alábbi kivételeket leszámítva további költség vagy kötelezettség nem terhelheti: • a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérı fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebbıl eredı többletköltségeket [Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése]; • elállás vagy felmondás esetén a termék visszaküldésének közvetlen költsége, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség megfizetését [Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése]; • ha a fogyasztó a terméket nem a jellegének, tulajdonságának és mőködésének megállapításához szükséges mértékben használata, az ebbıl eredı értékcsökkenés, kivéve, ha a vállalkozás a 11. § bekezdésének l) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget [Korm. rendelet 25. §]; • ha a fogyasztó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzıdés teljesítését az elállási idıszak elıtt kifejezetten kéri, de ezen idıszakon belül felmondja, úgy köteles a vállalkozással elszámolni. [Korm. rendelet 26. §]. IV. Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke − a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); − az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.); − a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.); − a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzıdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; − a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) − az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezı jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet − a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet. − a fogyasztói jogviták online rendezésérıl, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet A jogszabályok elérhetıek a www.njt.hu linken..

Ha tetszett kérhetünk csillagokat
Scroll to Top